It Fryske Folksliet

Frysk bloed tsjoch op! wol no ris brûze en siede,
En bûnzje troch ús ieren om!
Flean op! Wy sjonge it bêste lân fan d'ierde,
It Fryske lân fol eare en rom.
Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!
Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!

Hoe ek fan oermacht, need en see betrutsen,
Oerâlde, leave Fryske grûn,
Nea waard dy fêste, taaie bân ferbrutsen,
Dy't Friezen oan har lân ferbûn.
Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!
Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!

Fan bûgjen frjemd, bleau by 't âld folk yn eare
Syn namme en taal, syn frije sin;
Syn wurd wie wet; rjocht, sljocht en trou syn leare,
En twang, fan wa ek, stie it tsjin.
Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!
Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!

Trochloftich folk fan dizze âlde namme,
Wês jimmer op dy âlders grut!
Bliuw ivich fan dy grize, hege stamme
In grien, in krêftich bloeiend leat!
Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!
Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!

Elfsteden tocht

Nu is de winter pas compleet!
Nu heeft het pas gevroren,
Nu wij het woord ,,Elfstedentocht"
Van ieders lippen hooren.
Nu mag de winter van dit jaar
Pas echte winter heeten,
Nu zich de besten met elkaar
Ten langen afstand meten.
Nu zien we neerland op zijn best,
In volle schaatsenglorie:
Het tooverwoord: Elfstedentocht
Is ons een stuk historie.
N o g donker is het, als ze gaan
Langs sloot, kanaal en meren,
W e e r donker is het, als ze straks
Aan 't eindpunt arriveeren.
Nu zien we Neerland op zijn best,
Per schaats langs die elf plaatsen:
Het bloed k r u i p t waar het niet kan gaan,
Nog liever rijdt het schaatsen.

Clinge Doorenbos